DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

En fuldstændig afvisning af Mogens Nyholms forsøg på at overrule Byrådets beslutning om, hvad der var et fyldestgørende beslutningsgrundlag

R tabte klagesag

Statsforvaltningen giver embedsmændene i Randers Kommune ret i, at de sidste år satte Mogens Nyholm (R) på plads for regelbrud, mens han endnu var formand for Miljø- og Teknikudvalget i det gamle byråd.

For så vidt er sagen på enhver måde forældet: Mogens Nyholm er ikke længere udvalgsformand og kan derfor ikke begå samme fejl igen, og det der var stridspunktet, er det ikke længere. Men alligevel — det er altid værd at notere sig, når det mislykkes at overtrumfe et politisk flertal med formalia.

For det var præcis det, Mogens Nyholm forsøgte dengang i august 2009, da han — forgæves — forlangte at få en sag fjernet fra Miljø- og Teknik­udvalgets dagsorden. Forgæves, fordi embedsmændene sagde fra. Nyholm mente ikke, at embedsmændenes sagsbehandling var omfattende nok, til at der var et fyldestgørende beslutningsgrundlag til at vedtage en lokalplan for butiksområdet i Paderup. Han ville have en detailhandelsundersøgelse først, men da han allerede flere gange var blevet nedstemt på det ønske i Byrådet, fastholdt embedsmændene at beslutningsgrundlaget var i tilstrækkeligt, dvs. som Byrådet havde ønsket. Og at sagen derfor skulle på dagsordenen i Miljø- og Teknikudvalget.

Det kom den også, og sagen blev ekspederet videre til Økonomiudvalget og Byrådet, hvor Nyholm en sidste gang forsøgte at gennemtrumfe en udsættelse, så han kunne få sin detailhandelsundersøgelse. Men han blev nedstemt, og lokalplanen vedtaget.

Da de politiske muligheder dermed var udtømt, greb Mogens Nyholm til et klassisk Beboerliste-trick, nemlig en klage til Statsforvaltningen for Midtjylland. Altså et forsøg på at bruge juraen til politisk obstruktion. For selv om klagen var udformet som en henvendelse om forvaltningsmæssige principper, var formålet rent politisk, hvilket Nyholm og hans parti under byrådsvalgkampen utaktisk slog fast på de radikales hjemmeside (en underside der efterfølgende er blevet slettet, men som kan ses i kopi her).

Statsforvaltningen har taget sig god tid til at træffe en afgørelse. Først i begyndelsen af denne måned kom svaret på klagen: En fuldstændig afvisning af Mogens Nyholms forsøg på at overrule Byrådets beslutning om, hvad der var et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Afgørelsen rummer dog en lille luns til Nyholm: han skulle have haft lov til at anføre i dagsordenen, at han var uenig i beslutningsgrundlaget. Også det havde embedsmændene afvist, men det skulle de have ladet være med, konstaterer Statsforvaltningen. Dette falder dog i afdelingen for mindre fodfejl. Nyholms forsøg på at gribe ind i sagsbehandlingen vurderes klart som en langt værre overtrædelse af reglerne, hvilket fremgår af, at Stats­forvaltningen føler sig kaldet til at minde om, ’at formanden for et udvalg (..) til enhver tid kan afsættes af udvalgets flertal’. I embedsmandssprog en meget kraftig tilkendegivelse.

Det bærende princip i Statsforvaltningens afgørelse er, at ingen står over Byrådet. Når Byrådet udtrykkeligt har erklæret sig tilfreds med et beslutnings­grundlag uden detailhandelsanalyse, så skal Nyholm ikke prøve at gennem­trumfe noget andet. Strengt taget skulle princippet også have været anvendt over for Nyholms regelbrud, således at forstå, at selv om Nyholm ikke havde ret til at forlange punktet fjernet fra dagsordenen, så er det kun Byrådet der har ret til at sætte sig igennem over for ham. I det konkrete tilfælde var det embedsmændene og borgmesteren, der skar igennem, men de burde have sendt sagen omkring byrådet. Det ville ikke have gjort nogen forskel i resultatet, så Statsforvaltningens afgørelse er mest en opskrift på, hvordan man kan forsinke en sagsbehandling, indtil der bliver holdt et byrådsmøde som kan gennemtrumfe den.

I virkelighedens verden får Statsforvaltningens afgørelse imidlertid ikke større betydning. Efter sit ’troløse’ forsøg på at konstituere sig med et andet flertal end i det gamle byråd, er Mogens Nyholm ikke længere udvalgs­formand, og til overflod er en detailhandelsanalyse ikke længere noget stridspunkt. Et politisk forløb i forbindelse med det kaotiske konstituerings­forsøg på valgnatten førte til, at da den famøse lokalplan for butiksområdet i Paderup nåede frem til endelig godkendelse i Byrådet efter den offentlige høringsperiode, var flertallet vendt på en tallerken, og detailhandels­undersøgelsen som gennem stort set hele 2009 blev betragtet som overflødig af et stort flertal, var der nu total enighed om at sætte i værk.

Så afgørelsen på den konkrete klage får ingen som helst betydning, men signalet står tilbage: Byrådets udvalg (og dets formænd) har bare at gøre, hvad Byrådet sætter dem til.

(29/12 2010)


Mogens Nyholm (R). Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3