DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 08/10 2009 18:30

– (Opdateret 01/01 2010 22:00)

Nyholm kopierer Beboerliste-klassiker

I gamle dage var det Tilsynsrådet, nu er det Statsforvaltningen: Hvis man ikke kan få sin vilje politisk, kan man bare klage over juraen Opdateret: En ren tilståelsessag: Radikal valghjemmeside bekræfter, at sagen kun handler om politik

Af Michael Kjærgård


Mogens Nyholm (R) er ikke en mand, der giver op, bare fordi han får et nej. Eller to.

  I august blev han sat eftertrykkeligt på plads af sine egne embedsmænd, da han forsøgte at forhindre en sag i at komme på dagsordenenen i det Miljø- og Teknikudvalg, han er formand for. Det afviste embeds­mændene, fordi det stred imod (Indenrigministeriets fortolkning af) den kommunale styrelses­lov. Så ville Nyholm have anført på dagsordenen, at sagen var taget med under hans protest, men også det afviste embedsmændene, med samme begrundelse.

  Forløbet er beskrevet på bloggen Udvalgsformand sat på plads for regelbrud, men det stopper ikke her, for nu har Mogens Nyholm sendt en klage til Stats­forvaltningen, nutidens svar på tidligere tiders Tilsyns­råd. En instans, der beskæftiger sig med jura, men som ofte i Gl. Randers Byråds tid blev brugt til politiske formål - nogle ville sige drillerier, om ikke ligefrem obstruktion. Ikke af de radikale dengang - de var ikke repræsenteret - men af Beboerlisten.

  Faktisk en regulær Beboerliste-klassiker, men nu altså en metode overtaget af den radikale Nyholm.


FOR STRIDEN handler reelt ikke om jura. Den handler kun om politik, idet Nyholm simpelthen bare ikke har kunnet få flertal for sit synspunkt. Længere er den ikke (eller burde ikke være).

  Uenigheden går på, om en detailhandelsanalyse er en nødvendig del af beslutningsgrundlaget for en lokalplan, der åbner for 25.000 nye kvadratmeter detailhandelsareal i Paderup. Det mener Mogens Ny­holm, at det er, og da der ikke var blevet lavet nogen detailhandelsanalyse, ville han ikke have sagen om godkendelse af Paderup-lokalplanen på dags­ordenen i Miljø- og Teknikudvalget i august. Det ville embeds­mændene, og det fik de så. Deraf balladen nu.


MEN er det da virkelig embedsmændene, der bestemmer, hvornår en sag er moden til politisk beslutning?

  Nej, det er det naturligvis ikke. Embedsmændene er sagsbehandlere, og først når de har behandlet en sag færdig, skal den forelægges for politikerne. Og hvad 'færdig' er, bestemmer embedsmændene ikke selv, det gør politikerne. Politikerne, vel at mærke - i flertal. Ikke en enkelt politiker på egen hånd, hvad enten han er udvalgsformand eller ej.

  For uenigheden om nødvendigheden eller det modsatte af en detailhandelsanalyse startede ikke med dagsordenen for Miljø- og Teknik­udvalgets møde i august. Grunden blev lagt langt tidligere, i marts, da spørgsmålet var oppe at vende i udvalget første gang i forbindelse med et kommuneplantillæg om detailhandelen i hele kommunen. Det kommuneplan­tillæg der er grundlaget for den senere lokalplan for Paderup.


ALLEREDE på Miljø- og Teknikudvalgets møde i marts foreslog Mogens Nyholm, at der skulle laves 'en grundig detailhandelsanalyse før en lokalplan for udbygning af Storcentret udarbejdes og vedtages'. Men forslaget blev nedstemt af alle andre end Nyholm selv. Og derefter, på selv samme møde, blev det så besluttet at sende sagen videre. Uden noget krav om en detailhandelsanalyse. En beslutning der blev taget i enighed, altså også af Mogens Nyholm selv.

  Alligevel genfremsatte han sit forslag, da sagen nåede frem til Økonomiudvalget i april. Også her blev han nedstemt, af alle andre end ham selv og Beboer­listens Bjarne Overmark. Og igen blev det beslutttet at sende sagen videre, uden kravet om detailhandels­analyse, og igen med Mogens Nyholms stemme. Kun hans støtte Bjarne Overmark undlod at stemme, alle andre var enige.

  Det afholdt dog ikke Nyholm fra at forsøge sig endnu en gang, i Byrådet - også i april. Med samme resultat. Alle stemmer imod Nyholms og Beboerlistens. Og for tredje gang blev det alligevel besluttet at sende sagen videre, stadig uden krav om detail­handelsanalyse, og også denne gang med Mogens Nyholms stemme. Kun Beboerlisten stemte imod.


TRE GANGE er det altså blevet fastslået, hvad politikerne betragter som 'færdig' i henseende til sagsbehandlingen af 'en lokalplan for udbygning af Storcentret'. Hver gang trods modstand fra Mogens Nyholm, men dog alligevel med hans stemme, da det kom til stykket: En detailhandelsplan skal ikke være en del af beslutningsgrundlaget. Sagen kan behandles 'færdig' til forelæggelse for politikerne (i Miljø- og Teknikudvalget) uden sådan én. Hvilket som det fremgår, er en politisk beslutning, ikke en embeds­mandsafgørelse.

  Så når Nyholm nu alligevel går til Statsforvaltningen med et tilsyneladende juridisk spørgsmål, så er det ikke andet end et forsøg på at snige sit nedstemte politiske synspunkt ind ad bagdøren. Med en klage hvor det juridiske grundlag i form af det nævnte beslutnings­forløb behændigt nok ikke nævnes med et ord.

  Et klassisk Beboerliste-stunt.


OG NU altså også en metode til radikal profilering, hvilket egentlig er ganske dristigt. Venligt udtrykt.

  For ganske vist er medvinden til de radikale på lands­plan til at overse, så det er for så vidt rigtigt set, at der skal noget særligt til for lokalt at hente stemmer hjem til de radikale ved byrådsvalget, men lige præcis denne Beboerliste-metode var en af de ting, som i de tidligere omegnskommuner - og for den sags skyld også inde i byen - vakte størst afsky imod den måde, der blev drevet politik på i Gl. Randers Byråd. Skal de radikale have stemmer nok til at beholde deres enlige mandat i (Ny) Randers Byråd, og det er i forvejen en kamp op ad bakke, er der ikke råd til at støde nogen fra sig.

  Hvilket netop er, hvad man risikerer ved at vælge den klassisk negative Beboerliste-tilgang og bruge en juridisk instans politisk. Det så ikke kønt ud dengang, og det ser ikke kønt ud nu.

  Hvad potentielle radikale vælgere synes om det, vil vise sig på valgdagen. Der er 40 dage til.


Opdatering (13/10 2009): De radikale har netop lanceret en valg­hjemmeside, der - formentlig utilsigtet - fuldstændig trækker tæppet væk under Mogens Nyholms klage over embedsmændene.

  På valghjemmesiden randers-radikale.dk kommer man, ved at klikke på menupunktet Radikale resultater
i byrådet
, til en underside, hvor der dels er oplistet '10 af de vigtigste radikale resultater siden byrådsvalget 2005', men også 4 'Radikale forslag/ideer som øvrige byrådspartier ikke ville støtte'. Det sidste af de 4 punkter kan kun læses som en bekræftelse af, at Mogens Nyholms klage ikke handler om jura, som en klage jo bør gøre, men udelukkende om politik: 'Detailhandelsanalyse udarbejdes før Paderup-centeret evt. udvides - de andre partier vil ikke være med til et ordentligt beslutningsgrundlag'.

  Bemærk at de ansvarlige udpeges umisforståeligt: 'de andre partier'. Det radikale synspunkt er kort sagt blevet nedstemt - hvad der jo kan forekomme i et demokrati - men alligevel klager Nyholm over embeds­mændene, som han dermed indirekte beskylder for at gøre sig til overdommere over en folkevalgt politiker. Mens det i virkeligheden er ham selv, der har forsøgt at gøre sig til overdommer over det politiske flertal, som embedsmændene korrekt retter sig efter.

  En udlægning der bekræftes af den radikale valg­hjemmesides udpegning af de ansvarlige: 'de andre partier'. Ikke de embedsmænd, han ellers klager over.

  Det er vist det, man kalder et selvmål med pil opad.


Opdatering (01/01 2010): Den omtalte valg-hjem­meside randers-radikale.dk er efter valget opdateret med ikke-valgstof, og den nævnte under­side er blevet overskrevet med nyt indhold. En kopi af oktober 2009 versionen af undersiden kan imidlertid stadig ses her. >  Mogens Nyholms klage til Statsforvaltningen


Officielle referater af de omtalte sager i
 >  Miljø- og Teknikudvalgets møde 26/03

 >  Økonomiudvalgets møde 14/04

 >  Randers Byråds møde 20/04

 >  Miljø- og Teknikudvalgets møde 13/08


 >  (Kopi af) den i opdateringerne omtalte
underside på den radikale valghjemmeside

(det sidste punkt nederst på siden)Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Randers Storcenter ©DitRanders
Randers Storcenter. © DitRanders

"Det er kommunal­bestyrelsen, der inden for vide rammer afgør, hvilke op­lysninger der skal være til stede, for at der kan træffes beslutning i en sag"
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 10. december 2004
1.k.kt. j.nr. 2003-2019-5


 
Marsvej ©DitRanders
Marsvej. © DitRanders
 
Bækkestien ©DitRanders
Bækkestien. © DitRanders
"Undertegnede, der er udvalgsformand for Miljø og Teknik, ønskede ikke sagen på dagsordenen, før der var (er) lavet en detailhandels- undersøgelse. Sagen skal simpelthen være ordentligt belyst"
Mogens Nyholm,
i sin klage til StatsforvaltningenBeslutningsreferat fra Miljø- og Teknik­udvalgets møde 26/03
Ændringsforslag stillet af
Mogens Nyholm (R):
Det foreslås, at vedtagel­sen af kommuneplantillæg­get for detailhandel gøres betinget af, at der udar­bejdes en grundig detail­handelsanalyse før en lokal­plan for udbyg­ning af Stor­centret udarbej­des og ved­tages (...)
For ændringsforslaget stemte Mogens Nyholm (R)
Imod stemte Erik Bo An­dersen (V), Jørgen Bruno An­dersen (S), Jan Helbo (S), Carl Damgaard Nielsen (V) og Hugo Sørensen (S).
Alle stemte for, at forvalt­ ningens indstilling tiltrædes.


 
Prinsessegade ©DitRanders
Prinsessegade. © DitRanders
 
Schaldemosevej ©DitRanders
Schaldemosevej. © DitRanders