DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 26/08 2009

– (Opdateret 27/08 2009 14:53)

V-markering i husdyr­godkendelsessager

Flertal for nej til kommunale reklamebiler i fx hjemmeplejen

Af Michael Kjærgård


Den langsomme afvikling af sagspuklen vedrørende husdyrgodkendelser har fået Venstre op at markere. Tålmodigheden synes at være sluppet op på et tids­punkt i perioden fra 13/08 til 24/08.

  En status for behandling af husdyrgodkendelses­sager viser, at der i 1. halvår af 2009 blev afgjort 9 sager. Forventningen var mellem 24 og 32 sager. Da en orientering om dette var med som punkt 01 på dagsordenen for Miljø- og Teknikudvalget, hvis ansvarsområde det er, blev orienteringen taget til efterretning af et enigt udvalg, inklusiv 2 V-medlemmer (Jens Peter Hansen og Carl Damgaard Nielsen - det tredje V-medlem Erik Bo Andersen deltog ikke i mødet).


Det var 13/08 2009, men da samme orientering 11 dage senere var på Økonomiudvalgets dagsorden 24/08 2009, var de 4 V-medlemmer af dette udvalg ikke til sinds at lade status passere upåtalt. Anders Buhl-Christensen, Hans Kortbek, Karen Brix Roed og Kurt Helge Andersen afslog at tage orienteringen til efterretning, med den bemærkning til referatet at 'de ikke er tilfredse med udviklingen'.

  S+BL+R sikrede dog flertallet, men vi har næppe hørt det sidste fra V i den sag.


Samme skillelinje - S+BL+R på den ene side, V på den anden - viste sig også under punkt 03 på /2009/0824OEK.htm#03">Økonomi­udvalgets dagsorden i sagen om reklamer eller ej på kommunale køretøjer.

  Der var enighed om det meste, men ikke om at ophæve det eksisterende forbud mod reklamer (for andre end kommunen selv) på eksempelvis hjemmeplejebiler og andre former for grej og køre­tøjer, der anvendes til borgerrettede opgaver. Det bliver der ikke noget af, afgjorde det nævnte flertal overfor det ligeledes nævnte mindretal. Spørgsmålet skal runde Byrådet, før afgørelsen bliver endelig, men det bliver den.


Læs om flere afgørelser i sager på Økonomiudvalgets dagsorden, der nu er opdateret til et referat.

  Bemærk tillige, at Randers Kommune nu på sin hjemmeside har oprettet en sektion med detaljeret baggrundsmateriale til budgettet. Byrådet holder budgetkonference torsdag og fredag i denne uge.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Randers Storcenter ©DitRanders
Randers Storcenter får lov at vokse med 10.000 af de 25.000 kvadratmeter, som en ny lokalplan for Paderup åbner mulighed for (punkt 11 på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden og punkt 17 på Økonomiudvalgets). © DitRanders

Fra sagsfremstilling af 'Status for behandling af sager vedrørende husdyrgodkendelser' (punkt 01 på Miljø- og Teknikudvalgets dags­orden og punkt 10 på Økonomiudvalgets):
I 10 sager venter vi på
supplerende oplysninger fra ansøger (landmand og/eller konsulent). De hidtidige forsinkelser kan opgøres til:
- 4 sager forsinket 4-5 uger
- 4 sager forsinket 7-10 uger
- 2 sager forsinket 16 uger.
I 10 sager er sagsbehand­ling blevet genoptaget efter at have afventet supplerende oplysninger fra ansøger (landmand og/eller konsulent). Forsinkelserne fordeler sig således:
- 4 sager er blevet forsin­ket 2-4 uger
- 6 sager er blevet forsin­ket 7-8 uger.
I 1 sag har manglende svar fra nabokommune givet for­sinkelse på ca. 15 uger.
4 sager er forsinket 4-6 uger på grund af ny be­kendtgørelse fra Miljø­mini­steriet (ændrede grundla­get for sags­behandlingen) eller på grund af lange svar­tider hos Miljøstyrelsen ved afklaring af tvivlspørgs­mål.


 
Stålvej ©DitRanders
Stålvej. © DitRanders