DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 21/10 2009 00:00

– (Opdateret 06/11 2009 00:30)

LO's politiske aftale – og noget der er langt mere interessant

Om hvad der i virkeligheden står i aftalen mellem S, BL og SF (og LO) – og især hvad der ikke står Opdateret: Et stort emne i Venstre

Af Michael Kjærgård


Egentlig begyndte balladen vist i København med SF's børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, der ikke lige havde fanget den overordnede betydning af S-SF-samarbejdet på landsplan, og som derfor aldeles ikke havde tænkt sig på forhånd at frasige sig muligheden for at blive overborgmester. Hans parti­formand Villy Søvndal har ellers i folketingssammen­hæng gjort en dyd af nødvendigheden og svoret på, at han og SF ikke ville gå efter statsministerposten, så ingen (socialdemokrater) af den grund behøver være nervøse for, at SF kunne gå hen og blive for stærk. Anderledes i Borgerrepræsentationen, her ville Kjeld­gaard netop lade lige præcis de to partiers styrke efter valget være afgørende.

  Ikke godt for sammenholdet i det mulige regerings­alternativ, heller ikke nødvendigvis godt for SF som parti, ikke for S-overborgmester­kandidat Frank Jensen, og ikke for det fremtidige samarbejde i venstre side af borgerrepræsentationen, og slet ikke godt for den røde sides valgkamp. Indtil LO Storkøbenhavn kom på banen. En af fagbevægelsens kernekompetencer er 'kammeratlige samtaler', og der har formentlig været brug for et par stykker - men de virkede, så med LO Storkøbenhavn som aftalepartner underskrev både S, SF og Enhedslisten en håndfæstning, der foruden en række politiske prioriteter indeholdt en forpligtelse for alle til at pege på Frank Jensen som overborgmester.


SOM politisk håndværk betragtet kan man ikke sige det noget på. Problemet blev løst.

  Men skabte måske/måske ikke et andet. Eller tre. Det ene - at fagbevægelsen søger indflydelse på partipolitik - er hverken overraskende eller nyt, og et problem er det langt fra heller i fagbevægelsens egen optik, og næppe heller for de tre nævnte partiers vælgere. Det andet problem - at der er bundet kontant valgkampstøtte op på indholdet af politikken - er vel også knap nogen nyhed, om end det som regel sker lidt mere diskret og underforstået, både i de nævnte partier og i andre. Det tredje problem er det eneste virkelig usædvanlige, nemlig den håndfaste forhånds-konstitueringsaftale, herunder især at den er medunderskrevet af ikke-partiet LO.


NÅR aftalen og LO Storkøbenhavns rolle i den er blevet et problem - måske - så er det, fordi de tre partiers politiske modstandere betragter det som et resultat af 'købt' politisk indflydelse. Heller ikke det er på nogen måde overraskende, og det er også et stort spørgsmål, om det i virkeligheden, når det kommer til stykket, er et problem for dem, som de borgerlige gerne vil have det til at være et problem for. Hverken LO eller de tre partier ser det på den måde, og heller ikke dét kan overraske nogen, og det er også højst tvivlsomt, om deres vælgere gør det. Vælgere der aldrig i livet kunne finde på at stemme på S, SF eller Enhedslisten, ser det sandsynligvis som et stort problem, men hvad forskel gør det?

  Idet man jo ikke skal glemme, at der ikke er tale om en juridisk bindende aftale, som sætter grundloven ud af kraft. Hvad det angår, er der, som en tidligere statsminister plejede at sige, ikke noget at komme efter. Hvis det er angribeligt, er det moralsk/politisk angribeligt, og hvis det er dét, det er, så er det ikke alligevel, hvis de der angribes - og i særdeleshed deres vælgere - ikke er enige i angribeligheden.

  Hvilket de ikke er. Hvad man ikke bør overraskes af.


DERFOR kan hele diskussionen i store træk afskrives som endnu en af de rituelle danse, der ustandselig trædes i politik, og i særdeleshed under valgkampe. Og derfor kunne det hele også stort set være lige meget, i hvert fald her hos os, hvis ikke lige det var, fordi der under nyhedsdækningen af dette køben­havnske politiske spil var trukket tråde til lignende S-SF-m.fl.-aftaler med LO-deltagelse i Århus, Odense og andre steder, herunder i Randers, hvor Beboer­listen er trådt i Enhedslistens sted.

  Som altid når det går hurtigt i mediebranchen, ryger nogle af de finere detaljer af undervejs, og derfor er de LO-inspirerede aftaler i de nævnte byer i dag blandet sammen, så man kunne tro, at aftalen i Randers er magen til den i København. I den situation foretog LO Randers i går en kommunikationsmæssig genistreg, idet man nemlig simpelthen lagde aftalen ud på sin hjemmeside, så enhver selv kan læse den og se, hvad der står i den. Og ikke står.

  For eksempel kan man se, at aftalen er dateret 14/11 2008, altså for næsten et år siden.

  Meget langt fra at være en nyhed, kort sagt. Og overraskende kan det heller ikke være for nogen, alene af den grund at der blev indgået en tilsvarende aftale i 2005 gældende for indeværende byråds­periode. Hvor ingen så vidt vides har kunnet spore LO-indflydelse i S' og BL's stemmeafgivning, idet man jo ikke skal overse, at både S og BL i forvejen, med eller uden aftale, grundlæggende hælder til nogen­lunde samme samfundssyn som LO. Og hvis det endelig skal være, kan man med nogen rette spørge, hvorfor kritikken kommer nu og ikke for 4 år siden, da den første aftale blev indgået. Og offentliggjort.


NÆ, SÅ er det langt mere udbytterigt at interessere sig for, hvad der ikke står i LO Randers' aftale med S, SF og Beboerlisten.

  Eksempelvis står der ikke noget om, at der ikke kan lukkes folkeskoler. Der står bare, at skolelukninger ikke må ske 'udelukkende på grund af økonomi', hvilket åbner for en verden af fortolkninger. Og i særdeleshed står der ikke noget om konstitueringen efter valget. Alle aftalepartierne - det vil i praksis især sige Social­demokraterne - har altså fuldstændig frie hænder, når der skal fordeles poster efter valget.

  Man kan altså forsøgvis tænke sig et valgresultat, der giver S mulighed for at forsætte i samme eller lignende konstituerings-kombination som i inde­værende byrådsperiode, hvor det som bekendt var
S, BL og R, der dikterede vilkårene. Skulle S gå hen og få så mange mandater, at man igen kan tælle til et flertal sammen med 1, 2 eller 3 af partierne R, SF og BL - hvilket ikke er ganske usandsynligt - så kan S lige så godt vælge at konstituere sig uden om Beboer­listen, hvis ellers de borgerlige partier denne gang har en Plan B og er klar til at agere - dvs. tilbyde noget og sluge nogle kameler - allerede på valgnatten, så snart valgresultatet foreligger, og de indbyrdes styrkeforhold mellem partierne står klart.

  Er de borgerlige klar til det, er deres appetit på kamelerne tilstrækkeligt stor, og er deres tilbud tilstrækkeligt fristende for S, så kan det meget vel ende med at koste Beboerlisten dens udvalgs­formandspost. Altså en tilbagevenden til tidligere tiders tilstande i Gl. Randers Byråd, hvor alle var enige om at minimere Beboerlistens indflydelse. En taktik der ikke var optimal, men der er mange - og de findes i begge sider af byrådssalen - som, efter at have prøvet det, heller ikke finder det optimalt at have Beboer­listen inde i varmen som en del af magten.


Opdatering (23/10): LO-aftalen er på få dage blevet det altoverskyggende emne i Venstre. Hele 6 indlæg på Venstres hjemmeside er det blevet til: Først byråds­kandidat Ole Hansens indlæg LO-borgmester eller borgmester for alle borgere i Randers Kommune?, så en pressemeddelelse fra borgmesterkandidat Anders Buhl-Christensen: Den røde fløj sælger ud, så Nyt politisk parti i Randers Kommune af Arne Erikslev og et Opråb af Henning Brøgger, og nu senest LO-aftalen virker fra byrådsmedlem Jens Peter Hansen og Den røde købekontrakt af politisk ordfører Hans Kortbek.

  Det næstsidste af de nævnte indlæg kommer efter et lille mellemspil på Facebook, som Jens Peter Hansen refererer til i kommentaren nedenfor. Man kan diskutere, hvor kvalificeret det var af V at overse miseren i 2005, alternativt hvor ægte forargelsen
i 2009 så skal takseres til at være - men lad det nu ligge. Det store spørgsmål er naturligvis, om der er stemmer at flytte med denne debat. Og hvem der
i givet fald vil få gevinsten.

  Det spørger Venstre da også selv sine hjemmeside-brugere om, og svaret i skrivende stund er, at cirka halvdelen regner debatten for at være en fordel for Venstre, cirka en fjerdedel placerer gevinsten hos S, BL eller (især) SF, og den sidste fjerdedel regner det for at være fuldstændig hip som hap. Nu er den slags internetafstemninger hverken videnskabelige eller repræsentative, og da slet ikke på en hjemmeside der repræsenterer den ene part, men selv hvis vi tager resultatet for pålydende, så må budskabet være, at Venstre måske burde adressere sine kræfter til noget andet end at forsøge at føre valgkamp på LO-aftalen.


DEN KOSTEDE jo ikke ligefrem røde stemmer i 2005, selv om (eller måske fordi?) den var almindeligt kendt. Amtsavisen bragte ny­heden om aftalen 26/10 2005, og der var ikke noget at tage fejl af: 'Vi kom med nogle politiske udmeldinger, som vi bad dem skrive under på', udtalte LO-formand Ejvind Clemmensen således ganske bramfrit i artiklen, der også udtrykkeligt nævnte LO's valgkamptilskud til de tre partier. I Beboerlistens partipræsentation 28/10 2005 frem­hæves aftalen af Bjarne Overmark: 'Vi er med i et lige­værdigt samarbejde med LO, SF og Socialdemokra­terne. Det glæder mig, at LO er begyndt at formulere betingelser i stedet for automatisk at støtte S'. Altså heller ikke noget at tage fejl af, og aftalen nævnes da også igen i SF's partipræsentation 31/10 2005, foruden i et par læserbreve (dog ikke fra Venstre).

  Så det er sikkert et godt gæt, at S', SF's og Beboerlistens vælgere har været helt klar over forholdene. Det fik dem ikke til at flygte over til de borgerlige dengang, så hvorfor skulle det gøre en forskel for disse vælgere i år, at Venstre nu har opdaget, hvad der foregår? >  LO-aftalen 2008/2009

 >  L0-aftalen 2005Tilbage til Alt om byrådsvalget


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Randers Station ©DitRanders
Randers Station. © DitRanders

Er de borgerliges appetit på kamelerne tilstrækkeligt stor, og er deres tilbud tilstrækkeligt fristende for S, kan det meget vel ende med at koste Beboerlisten dens udvalgs­formandspost


 
Toldbodgade ©DitRanders
Toldbodgade. © DitRanders
 
Blegdammen ©DitRanders
Blegdammen. © DitRanders.dk

Markedsgade ©DitRanders
Markedsgade. © DitRanders
Hele diskussionen kan i store træk afskrives som endnu en af de rituelle danse, der ustandse­lig trædes i politik, og i særdeleshed under valgkampe


Fælles valgprogram for LO-Randers og kommunens vigtigste politiske partier
LO-Randers, Socialdemo-
kraterne, SF og Beboer­listen har aftalt at gennem­føre nedennævnte op­gaver i den nye valgperiode 2010-2014
På denne baggrund vil LO-
Randers give de nævnte partier/lister sin støtte og anbefale sine medlemmer at stemme på de nævnte partier/lister. LO-Randers vil ligeledes yde økonomisk støtte til kommunevalg­kampen 2009.

Aftaletekst, november 2008
Se hele dokumentet herLO-Randers og kom­munens vigtigste poli­tiske partier, Social­demokratiet, Beboer­listen og SF, er blevet enige om et fælles minimumsvalgprogram LO-Randers og nedenstå-
ende politiske partier og lister har aftalt, at følgende forhold vil blive gennem­ført, såfremt det politisk er muligt at skaffe flertal her­for efter det kommende valg til kommunalbestyrelse i Ny Randers Kommune den 15. november 2005.
På denne baggrund vil LO-
Randers give de nævnte partier/lister sin støtte og anbefale sine medlemmer at stemme på de nævnte partier/lister. LO-Randers vil ligeledes yde økonomisk støtte til valgkampen.

Aftaletekst, oktober 2005
Se hele dokumentet her 
Vestervold ©DitRanders
Vestervold. © DitRanders
 
Sandgade ©DitRanders
Sandgade. © DitRanders

Værket ©DitRanders
Værket. © DitRanders
Det store spørgsmål er, om der er stemmer at flytte med denne debat. Og hvem der i givet fald vil få gevinsten.


Indlæg om emnet på V's hjemmeside:

01/11 Arne Erikslev:
Generel støtte og LO's skriftlige manifest.
29/10 Arne Erikslev:
De radikale lurepasser.
26/10 Byrådskandidat
Katrine Høgh: Bytte, bytte købmand? Nej!
26/10 Jørgen Andersen:
Rødt stemmekvæg.
23/10 Byrådsmedlem
Louise Høeg: Stik
piben ind, Stenz
.
22/10 Byrådsmedlem, poli-
tisk ordfører Hans Kortbek: Den røde købekontrakt.
22/10 Byrådsmedlem
Jens Peter Hansen:
LO-aftalen virker.
21/10 Henning
Brøgger: Opråb.
21/10 Arne Erikslev:
Nyt politisk parti i Randers Kommune.
21/10 Byrådsmedlem,
borgmesterkandidat
Anders Buhl-Christensen: Den røde fløj sælger ud.
20/10 Byrådskandidat
Ole Hansen: LO-borg­mester eller borgmester for alle borgere i Randers Kommune?


– og på S' hjemmeside:

05/11 Byrådsmedlem
Leif Gade: Store pengegaver til Venstre.
28/10 Byrådskandidat
Kasper Schou: Hvor skal fællesskabet stå?
25/10 LO-formand og
byrådskandidat Ejvind Clemmensen: En politisk aftale og borgerligt hykleri.
23/10 Byrådsmedlem
Aage Stenz: Venstres ulidelige hykleri om partistøtte.
23/10 Fællesledelses-
formand Henrik Gottlieb Hansen:Valgprogram kontra politisk aftale med LO Randers.


– og på SF's hjemmeside:

02/11 Byrådskandidat
Kasper Fuhr Christensen: Ærlighed betaler sig.


 
Sven Dalsgaards byport ©DitRanders
Sven Dalsgaards byport. © DitRanders
 
BioCity ©DitRanders
BioCity. © DitRanders
 
Vestervold ©DitRanders
Vestervold. © DitRanders