DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 02/12 2009 23:00

Rød Stue tog det hele – på nær en luns til K

Overraskelserne udeblev, da det nye byråd konstituerede sig

Af Michael Kjærgård


Dagens ikke-nyhed er, at Henning Jensen Nyhuus (S) er Randers' borgmester i 4 år endnu. Efter 2 overrask­elser, den første på valgnatten og den anden dagen efter, udeblev den tredje, da det kommende byråd konstituerede sig.

  Det nye byråd tiltræder først 01/01 2010, men tyv­startede i dag med at fordele posterne imellem sig. Det gik stort set som ventet - borgmesterposten blev besat uden modkandidater til den siddende borg­mester, og de borgerlige var delt i spørgsmålet, om de skulle stemme for, imod eller blankt (endda var V's gruppe delt mellem imod og blankt). Og hvad angår de øvrige poster, tog S-BL-SF alt hvad de kunne til sig selv, med en enkelt lille luns til de konservative. Men det kommer vi tilbage til.

  For Henning Jensen Nyhuus som borgmester stemte S (13), BL (2) og SF (1), sådan som de havde aftalt indbyrdes på forhånd i konstitueringsaftale nr. 2, men også K (2) og R (1) samt Erik Poulsen (up) stemte for - i alt 20 af de 31 byrådsmedlemmer. Imod stemte DF (2) samt 4 fra V (Hans Kortbek, Jens Peter Hansen, Lars Søgaard og Marianne Høj Madsen), mens 5 fra V stemte blankt (Anders Buhl-Christensen, Louise Høeg, Christian Boldsen, Poul Runo og Christian Kirk).

  Som 1. viceborgmester ønskede Berner Nielsen ikke at fortsætte, i stedet blev Steen Bundgaard (S) valgt, mens Anders Buhl-Christensen (V) fik posten som 2. viceborgmester. I modsætning til borgmestervalget skete dette og de følgende valg efter forholdstals­valgmetoden, dvs. at når den første (største) valg­gruppe har valgt en kandidat, skal den næste (næst­største) valggruppe vælge den næste - altså så ikke samme flertal sætter sig på det hele. Tværtimod er grundprincippet, at den samlede sum af poster til hver valggruppe skal afspejle disses størrelse.


FØLGENDE blev valgt til de faste udvalg, der straks efter konstituerede sig med de nævnte formænd og næstformænd:

Økonomiudvalget (9): Formand Henning Jensen Nyhuus (S), næstformand Steen Bundgaard (S), Leif Gade (S), Kasper Fuhr Christensen (SF), Bjarne Over­mark (BL), Anders Buhl-Christensen (V), Hans Kortbek (V), Daniel Madié (K) og Frank Nørgaard (DF).

Miljø- og Teknikudvalget (7): Formand Kasper Fuhr Christensen (SF), næstformand Malte Larsen (S), Jørgen Bruno Andersen (S), Lone Donbæk Jensen (BL), Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V) og Julie Bay-Hahn (K).

Børn og Skoleudvalget (9): Formand Bjarne Over­mark (BL), næstformand Steen Bundgaard (S), Aage Stenz (S), Fatma Cetinkaya (S), Malte Larsen (S), Chri­stian Boldsen (V), Julie Bay-Hahn (K), Frank Nørgaard (DF) og Erik Poulsen (up).

Socialudvalget (7): Formand Susanne Koch (S), næstformand Fatma Cetinkaya (S), Karen Lagoni (S), Claus Ørsted (S), Christian Boldsen (V), Christian Kirk (V) og Tanja Lauenborg (DF).

Sundheds- og Ældreudvalget (9): Formand Aage Stenz (S), næstformand Karen Lagoni (S), Leif Gade (S), Susanne Koch (S), Ole Skiffard (S), Louise Høeg (V), Marianne Høj Madsen (V), Tanja Lauenborg (DF) og Mogens Nyholm (R).

Arbejdsmarkedsudvalget (7): Formand Leif Gade (S), næstformand Ellen Petersen (S), Fatma Cetinkaya (S), Lone Donbæk Jensen (BL), Jens Peter Hansen (V), Christian Kirk (V) og Lars Søgaard (V).

Kultur- og Fritidsudvalget (7): Formand Ellen Petersen (S), næstformand Jørgen Bruno Andersen (S), Berner Nielsen (S), Claus Ørsted (S), Anders Buhl­Christensen (V), Louise Høeg Jensen (V) og Poul Runo (V).


ALTSÅ i alt 55 udvalgspladser til fordeling, hvoraf flertals-valggruppen fik 30 (S 25, BL 3, SF 2) og den anden store valggruppe fik 22 (V 15, DF 4, K 3). Den tredje valggruppe bestod af Mogens Nyholm (R) og Erik Poulsen (up), som fik 1 plads hver. Var fordelingen sket for hvert udvalg for sig, ville der ikke være blevet noget til de 2 sidstnævnte, men det sikrer en omfor­delingsregel imod, bl.a. ved om nødvendigt at øge an­tallet af pladser (det er derfor, der er 9 medlemmer i nogle udvalg og 7 i andre).

  Ser vi på de lønnede formandsposter, satte flertallet sig tungt på det hele. 4 til S foruden borgmester­posten, 1 til SF og 1 til BL. Desuden tog S samtlige 7 næstformandsposter. De borgerlige partier fik intet som helst - en kvittering fra især S for valgnattens forsøg på at vælte Nyhuus som borgmester.

  Alligevel var der dog en lille luns til de konservative. For foruden de ovennævnte udvalg blev der også udpeget byrådsmedlemmer til 3 andre udvalg/besty­relser, hvori også indgår ikke-byrådsmedlemmer - nem­lig Børn- og Ungeudvalget og bestyrelserne for Randers Havn og Randers Spildevand. For at tage de 2 sidste først, så blev de 5 pladser i havnebestyrelsen besat med hhv. Berner Nielsen (S), Aage Stenz (S), Karen Lagoni (S), Hans Kortbek (V) og Daniel Madié (K) - med følgende som deres personlige suppleanter i samme rækkefølge: Steen Bundgaard (S), Leif Gade (S), Ellen Petersen (S), Marianne Høj Madsen (V), og Julie Bay-Hahn (K). Til spildevandsbestyrelsen valgtes som formand Jørgen Bruno Andersen (S) og desuden Ole Skiffard (S) og Jens Peter Hansen (V).


OG SÅ er der Børn- og Ungeudvalget. Hertil valgtes Daniel Madié (K), Ole Skiffard (S) og Marianne Høj Madsen (V), med følgende som deres personlige suppleanter i samme rækkefølge: Steen Bundgaard (S), Ellen Petersen (S) og Louise Høeg (V).

  Bemærk at det konservative medlem højst usæd­vanligt har en socialdemokrat som suppleant. Det skyl­des, at Madié sidder på en plads, som S har givet til ham i stedet for at beholde den selv.


EN VENLIG gestus, kunne man kalde det, men på den anden side heller ikke overdrevent venlig. Det er i mindst lige så høj grad en hilsen til Venstre, der som byrådets næststørste parti intet fik.

  Så kan de lære det, lyder den uudtalte besked.

  Og så har de også lidt at snakke om i den borgerlige gruppe. Måske ikke nok til at så splid for alvor, men S håber utvivlsomt på, at de vil kikke bare en lille smule skævt til hinanden på Blå Stue i den anled­ning.

  Dertil kommer, at en plads i netop Børn og Unge­udvalget ikke er ligefrem er noget, ret mange drøm­mer om. Børn og Ungeudvalget beskæftiger sig med de allertungeste sociale sager med meget vanskelige beslutninger, som godt kan være belastende - blandt andet anbringelser uden for hjemmet.

  Her er det vigtigt ikke at forveksle Børn og Unge­udvalget med Børn og Skoleudvalget, som har Bjarne Overmark (BL) som formand, og som de borgerlige kørte hårdt på i valgkampen. Børn og Skoleudvalget er ansvarlig for økonomien i anbringelsessagerne, mens mens det forenklet sagt er Børn og Ungeudvalget, der beslutter, hvilke og hvor mange anbringelsessager der er.


MEN ALLIGEVEL. Socialdemokraterne har utvivlsomt fundet det en nyttig øvelse at give den konservative spidskandidat et førstehåndsindtryk af anbringelses­sagers beskaffenhed. Under en kort meningsud­veksling lige efter borgmestervalget undlod S-gruppe­formand Leif Gade således ikke at minde de borgerlige om, at de i den kuldsejlede konstituering med SF ville have givet formandsposterne i hhv. Børn og Skoleud­valget og Socialudvalget til S, selv om netop sociale udgifter var et af Blå Stues hovednumre i valgkampen og således, ifølge Leif Gade, nærliggende for Blå Stue at beholde for sig selv.

  I stedet får K nu lov at prøve kræfter med noget, der ligner. Så kan de lære det.Tilbage til Alt om byrådsvalget


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Byrådsmøde ©DitRanders
Før byrådsmødet.. Man har ikke nemt ved at fungere i politik, hvis man ikke kan skelne mellem uenighed og uvenskab. Mens Daniel Madié (K) og Berner Nielsen (S) ser til, demonstrerer Henning Jensen Nyhuus (S) og Anders Buhl-Christensen (V) forskellen. © DitRanders

Næsten symbolsk eller måske parodisk blev - af alle - SF's Kasper Fuhr Christensen glemt hele to gange, da afstemningen om borgmesterposten skulle summeres op


Officielle referater af de konstituerende møder i Byrådet og de faste udvalg

 >  Randers Byråd

 >  Økonomiudvalget

 >  Miljø- og

Teknikudvalget

 >  Børn og

Skoleudvalget

 >  Socialudvalget

 >  Sundheds- og

Ældreudvalget

 >  Arbejdsmarkeds-

udvalget

 >  Kultur- og

Fritidsudvalget 

Borgmestervalg. Næsten symbolsk eller måske parodisk blev - af alle - SF's Kasper Fuhr Christensen glemt hele to gange, da afstemningen om borgmesterposten skulle summeres op. Indtil borgmestervalget var helt overstået, blev mødet ledet af Berner Nielsen (S), som har længst byrådsanciennitet.
Af tekniske årsager er forløbet delt i de 2 videoklip herover og herunder. © DitRanders
 
Rød Stue ©DitRanders
Rød Stue. Det nye byråds ledelse: Fra venstre Sundheds- og Ældreudvalgets formand Aage Stenz (S), Socialudvalgets formand Susanne Koch (S), Børn og Skoleudvalgets formand Bjarne Overmark (BL), borgmester Henning Jensen Nyhuus (S), Arbejdsmarkedsudvalgets formand Leif Gade (S), Kultur- og Fritidsudvalgets formand Ellen Petersen (S) og Miljø- og Teknikudvalgets formand Kasper Fuhr Christensen (SF). © DitRanders
 
Det gamle rådhus ©DitRanders
Det gamle rådhus. © DitRanders