DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 22/11 2009 23:30

'Museum Østjylland'

Kulturhistorisk Museum fusionerer med museerne i Grenaa og Ebeltoft

Af Michael Kjærgård


Kulturhistorisk Museum i Kulturhuset bliver til Museum Østjylland (arbejdstitel) med afdelinger i Randers, Grenaa og Ebeltoft. Det sker ved en fusion mellem Kulturhistorisk Museum og de eksisterende museer i Grenaa og Ebeltoft, hhv. Djurslands Museum og Museet for Syddjurs. Norddjurs og Syddjurs Kommuner har allerede sagt god for planerne, som nu er på vej gennem den endelige og formelle godkendelse i Randers - i Kultur- og Fritidsudvalget på tirsdag og snarest derefter i Byrådet. Går alt som ventet, træder fusionen i kraft 01/01 2011.

  Det fremtidige, fælles museum vil opretholde 3 museumshuse, men får fælles ledelse i Randers, og dermed genskabes i store træk situationen fra før 1980'erne. Dengang dækkede Kulturhistorisk Museum i Randers hele området, der i alt væsentligt svarer til det gamle Randers Amt.

  Der er således gode (kultur)historiske, forsknings­mæssige og formidlingsmæssige grunde til at slå de 3 museer sammen, men der er nu ikke derfor, tanken er opstået. Årsagen er langt mere nutidig: museerne i Grenaa og Ebeltoft er regulært nødlidende, har Kultur­arvsstyrelsen fastslået, og det i en grad, så ikke vil kunne leve op til Museumslovens krav og dermed opretholde statsanerkendelse. Med mindre der gøres noget.

  Det gøres der så, og når det bliver Kulturhistorisk Museum i Randers, der skal være de 2 små museers redningsplanke, skyldes det, at museet i Randers, lige­ledes ifølge Kulturarvsstyrelsens vurdering, er et 'ressourcestærkt museum, der kan varetage et større ansvarsområde'.

  Det nye, fælles museumsvæsen for de 3 kommuner organiseres som en fælleskommunal enhed - en ny­skabelse inden for museumsverdenen, hvor man ellers mest er vant til selvejende institutioner. Men Kultur­arvsstyrelsen har nikket ja til konstruktionen, der inde­bærer, at alle tre kommuner får pladser i et Præsidium, mens museet i daglig drift er at regne for en kommu­nal institution i Randers. Museets bestyrelse udgøres således af Kultur- og Fritidsudvalget i Randers, men altså med pligt til at inddrage Præsidiet og dermed de 2 andre kommuner, om nødvendigt ved at præsidie­medlemmerne inddrager deres respektive byråd.

  Økonomisk får sammenlægningen af museerne og dannelsen af et fælles museumsvæsen for de 3 kom­muner i første omgang kun betydning for Norddjurs og Syddjurs kommuner, der skal skyde flere penge i projektet, end man har nøjedes med til de eksiste­rende museer. jfr. oversigten her ved siden af. Randers giver i forvejen mere til sit museum end de 2 andre kommuner, men uanset nuværende og frem­tidige økonomiske rammer vil fusionen medføre en styrkelse af museumsdriften i alle 3 kommuner. For­uden naturligvis de økonomiske og organisatoriske stordriftsfordele, der er selve årsagen til fusionen, også en markant forbedret og moderni­seret formidling, højere kvalitet i forskning og be­varing, mulighed for faglig specialisering og forbedrede muligheder for sam­arbejde med andre store museer og universiteter.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Kulturhuset ©DitRanders
Kulturhuset. Kulturhistorisk Museum i Randers fusionerer med Djurslands Museum i Grenaa og Museet for Syddjurs i Ebeltoft. © DitRanders

Når det bliver Kulturhistorisk Museum i Randers, der skal være de 2 små museers redningsplanke, skyldes det, at det ifølge Kulturarvs­styrelsens vurdering, er et 'ressourcestærkt museum, der kan varetage et større ansvarsområde'.


 

Forøgelse af driftsmidler fordelt på kommuner og budgetår

2010

2011

2012

2013
Randers 0 0 0 0
Norddjurs 480.000 616.000 761.000 923.000
Syddjurs  1.045.000  1.190.000  1.345.000  1.518.000
I alt 1.525.000 1.806.000 2.106.000 2.441.000


Samlet museumstilskud pr. indbygger

2009

2010

2011

2012

2013
Randers 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44
Norddjurs 60,79 73,22 76,74 80,50 84,69
Syddjurs*    47,91 73,22 76,74 80,50 84,69
* En forøgelse af det kommunale driftstilskud til Museet for Syddjurs
vil medføre et øget statstilskud, som vil betyde et mindre behov for
tilførsel af kommunale midler.

Oversigten er fra bilag til dagsorden for Kultur- og Fritidsudvalgets møde 24/11 2009: Redegørelse for etablering af tvær­kommunalt museums­samarbejde og fusion mellem Museet for Syddjurs i Ebeltoft, Djurslands Museum i Grenaa og Kulturhistorisk Museum i Randers
 
Ridehuset ©DitRanders
Ridehuset ved Værket. © DitRanders