DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 29/09 2009

– (Opdateret 02/10 2009 21:03)

Politik og virkelighed

Når politik bliver konkret, bøjes principper mod realiteter Opdateret: Partierne delt på kryds og tværs

Af Michael Kjærgård


En 30 meter høj mobilmast på kanten af Vorup Enge, i et område hvor max-byggehøjden egentlig er 8½ meter. En Netto-forretning på 1.000 kvadratmeter i et område, hvor max for butiksstørrelse ellers er 800 kvadratmeter. En silo på et sted, hvor man præcis har lavet en lokalplan med det udtrykkelige formål at forhindre, at der bygges siloer.


DER ER i den grad dispensationer på dagsordenen til Miljø- og Teknikudvalgets møde på torsdag. Foruden de tre nævnte sager er der også to lokalplaner, der indebærer efterfølgende dispensationer, hvis lokal­planerne overhovedet skal give mening.

  Ikke dermed sagt, at de konkrete politiske beslutninger - hvis ellers indstillingerne følges - blot falder som vinden blæser. Det er bare virkeligheden, der møder principperne, og selv om principperne kan være gode nok, står virkeligheden altid stærkt.


MOBILMASTEN fx (punkt 09 på den nævnte dagsorden). En nabohøring udløste absolut ikke nogen større begejstring, tværtimod protesterede de omkringboende på Kærgade i Vorup mod både udseende, lydgener og risiko for skadelig stråling. Muligheden for faldende ejendomspriser i samme anledning blev også nævnt, og der blev foreslået andre nærmere specificerede placeringsmuligheder.

  Men for overhovedet at virke og kunne transmittere data, skal der være fri sigt mellem den nye mast og omkringliggende eksisterende mobilantenner, så hvis der skal være optimale mobil- og datakommunikations­forhold (3G i stedet for GSM) for beboerne i området og for togrejsende på strækningen i nærheden, skal masten nødvendigvis stå på den udpegede placering. Og selv om mastens med sine 30 meter overskrider max-byggehøjden på 8½ meter temmelig meget, og selv om mobilmaster så vidt muligt ifølge kommunens mastepolitik skal placeres i erhvervs- og ikke bolig­områder, så er en gittermast dels ikke det samme som massivt byggeri - som maxhøjden på 8½ meter jo først og fremmest er tiltænkt - dels er de radio­tekniske naturlove uafhængige af, om der er et erhvervsområde på et sted, hvor der er brug for en mobilmast. Da det yderligere er et krav, at tilladelse eller afslag skal gives ud fra 'en helhedsvurdering', peger pilen kraftigt i retning af en dispensation.


NETTOs ønske om en større butik (punkt 06 på dagsordenen) på falder lidt i samme boldgade, og så alligevel lidt anderledes. For selv om ingen kan benægte, at der er sket udvikling i butiksstandarderne siden max­grænsen på de 800 kvadratmeter blev fastsat tilbage i 1996, så er emnet butiksstørrelser mere åbent for politiske markeringer i forhold til forskellige ønsker om byudvikling og detailhandels­struktur end en teknisk ting som en mobilmast.

  Derimod kan der formentlig næppe manifesteres nogen større uenighed om de dispensationer, der er nødvendige for to lokalplaner for en udvidelse af Randers Regnskov og en modernisering af Natur­skolen. Begge lokalplaner giver kun mening, hvis der efterfølgende dispenseres fra en skovbyggelinje, så selv om det ikke er dispensationerne, men selve lokal­planerne der er på dagsordenen denne gang (hhv. punkt 03 og 05 på dagsordenen), så må man gå ud fra, at ja til lokalplanerne vil blive fulgt af ja til de nød­vendige dispensationer, når projekterne engang kommer så langt.

  Så er der også en type dispensationer, der for alle parter repræsenterer en klar forbedring i forhold til de oprindeligt fastsatte regler. Måske. Det afhænger selvfølgelig i sidste ende af en politisk vurdering (af punkt 07 på dagsordenen) - men i det mindste er det for udenforstående muligt at argumentere for, at en silo på 21 meter i diameter syner mindre bastant på pieren i Randers Havn end en lagerhal, som man ellers for længst har lavet en lokalplan for, udtrykkeligt begrundet i at man for udseendets skyld foretrækker en lagerhal for en silo. Men kast selv et blik på striben af (konstruerede) fotos her ved siden af: Hvad syner mest, når det kommer til stykket, lagerhal eller silo?


SÅDAN er politik en levende proces, og det gælder ikke kun dispensationer.

  Et helt anderledes eksempel fra Miljø- og Teknik­udvalgets dagsorden er en hastighedsdæmpning i Kondrup, der var nået så langt i beslutningsprocessen, som den overhovedet kunne komme, da den alligevel blev skudt ned på målstregen i det byrådsmøde, der skulle give den sidste godkendelse. Det var en del af en pakkeløsning med forskellige trafiksaneringer m.m., og hele striben blev godkendt, undtagen altså lige den i Kondrup. Den blev sendt retur til endnu en behandling i Miljø- og Teknikudvalget, fordi byråds­medlem Jens Peter Hansen (V) foreslog at bruge pengene fra Kondrup til en hastighedsdæmpning i Hvidsten i stedet.

  Og sådan blev det, Hvidsten blev foretrukket frem for Kondrup. I dén omgang. For nu er hastigheds­dæmpningen i Kondrup på ny i spil, sammen med indsnævringer af vejbanen på Fladbrovej på hver side af Fladbro Kro - sidstnævnte øvrigt også affødt af aktuelle begivenheder, nemlig et par nylige påkørsler.

  Der sker hele tiden noget nyt i politik.


Opdatering: Der sker hele tiden noget nyt i politik, og det gjorde der i særdeleshed, da ovenstående sager sammen med en del andre blev behandlet i Miljø- og Teknikudvalget.

  For at begynde med mobilmasten (punkt 09) - en rent teknisk ting, der forventeligt ville have været en ekspeditions­sag - så blev den stemt ned på en, ja, rent teknisk ting. Nemlig et dækningskort, der af uransagelige grunde ikke var vedlagt sagens akter fra starten, men først blev udleveret på mødet, og som, viste det sig, ikke på nogen overbevisende møde demonsterede nødvendigheden af en mobilmast på netop det sted.


BEHANDLINGEN af denne sag, og i øvrigt også behandlingen af flere andre sager på samme møde, er beskrevet af et af udvalgets medlemmer, Jens Peter Hansen (V), i dette indlægVenstres hjemmeside. Kun 1 udvalgsmedlem endte med at stemme for, så masten bliver ikke til noget - i hvert fald ikke i denne omgang, men mon ikke Telia vil forsøge sig igen med mere overbevisende materiale.

  I modsætning hertil gik overstørrelse-Netto'en på Mariagervej/Hvedevej-hjørnet (punkt 06) lige så glat igennem udvalgsbehandlingen som de to lokalplaner i Hvidemølle-området (punkt 03 regnskovsudvidelsen og punkt 05 Naturskolen). Til gengæld måtte Energi Randers' silo på Pieren i Randers Havn gennem ikke færre end 3 afstemninger, før den blev godkendt
- afstemninger, der med vekslende flertal for og imod delte partierne på kryds og tværs, se punkt 07 på dagsordenen (nu opgraderet til referat).

  Der sker hele tiden noget nyt i politik.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Pieren i Randers Havn. Konstrueret foto: Randers Kommune
Pieren med lagerhal ifølge lokalplanen. Konstrueret foto: Randers Kommune
 
Pieren i Randers Havn. Konstrueret foto: Randers Kommune
Pieren med silo ifølge dispensationsønske. Konstrueret foto: Randers Kommune
 
Pieren i Randers Havn ©DitRanders
Pieren som den ser ud i dag. Ægte foto. © DitRanders.dk
 
Vorup Enge ©DitRanders
Vorup Enge set fra 'påhængsbroen' over Gudenå. © DitRanders
Ikke at de konkrete politiske beslutninger blot falder, som vinden blæser. Det er bare virkelig­heden, der møder principperne, og selv om principperne kan være gode nok, står virkeligheden altid stærkt


 
Bækkestien ©DitRanders
Bækkestien ved Dronningborg Boulevard. © DitRanders